PRIVAATSUS POLIITIKA

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprillil, 2016 jõustunud määrusest 2016/679 (EÜ) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise asjus, määruse 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamisest, tagame Teie isikuandmete eriti läbipaistva ja ausa korraldamise.

Selles privaatsuspoliitikas võite tutvuda oma õigustega ja informatsiooniga Teie isikuandmete töötlemise kohta.

ÜLDINFORMATSIOON

UAB „SOMI“ (edaspidi tekstis  – Andmete haldaja) määrab selle privaatsuspoliitikaga (edaspidi tekstis – Privaatsuspoliitika) isikuandmete töötlemise tingimused Andmete haldaja administreeritava kodulehe www.somi.lt kasutamisel. Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi kohaldatakse iga kord kui soovite pääseda juurde meie veebilehe sisule ja / või teenustele, hoolimata sellest millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, televiisorit vms)  te kasutate.

Andmete haldaja rekvisiidid:

Väga tähtis, et loeksite Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi, sest iga kord, kui te külastate Andmete haldajale kuuluvat kodulehte või sotsiaalvõrgu kontot, nõustute selles Privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui te ei ole nõus nende tingimustega, palume meie veebilehti / sotsiaalvõrgu kontot mitte külastada, ega kasutada meie sisu ja / või teenuseid.

Kinnitame, et Andmete haldaja kodulehtedel ja sotsiaalvõrgu kontodel kogutakse külastajate isikuandmeid kinni pidades Euroopa Liidu ning Leedu Vabariigi õigusaktide nõuetest ning kontrollivate institutsioonide juhistest. Kohaldatakse kõiki mõistlikke tehnilisi ja administratiivseid meetmeid selleks. et meie kodulehe ja sotsiaalvõrkude külastajate kohta kogutud andmed oleksid kaitstud kaotamise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest.

Eeskirjades kasutatavad mõisted on mõistetavad nii, nagu need on piiritletud Andmekaitse üldmääruses Nr 2016/679 (EL).

Alla 16 aastased isikud ei või esitada mingeid oma isikuandmeid meie kodulehel või sotsiaalvõrgu kontol. Kui olete alla 16 aastane isik, peate enne oma isikuandmete esitamist meie kodulehel saama oma vanemate või seaduslike hooldajate nõusoleku.

Eeskirjades kasutatavad mõisted on mõistetavad nii, nagu need on piiritletud Andmekaitse üldmääruses Nr 2016/679 (EL).

TEIE KOHTA KOGUTAV INFORMATSIOON

 • Informatsioon, mille esitate meile registreerimise ajal (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress).
 • Informatsioon, kuidas kasutate meie kodulehte. Kui te külastate meie kodulehte, me kogume samuti informatsiooni, mis avab meie poolt pakutavate teenuste eripära või automaatselt genereeritava külastuste statistika. Lähemalt lugege lõigust „Küpsised“.
 • Informatsioon kolmandate osapoolte allikatest. Informatsiooni Teie kohta võime saada avalikest kommertsallikatest (niipalju, kui seda lubavad kehtivad seadusaktid) ja seostada muu informatsiooniga, mille saame teilt või teie kohta. Informatsiooni teie kohta võime saada kolmandate isikute sotsiaalteenustelt, kui nendele sisse logite, näiteks „Facebook“ võrgust.
 • Muu meie poolt kogutav informatsioon. Samuti võime teie nõusolekul koguda informatsiooni teie, teie seadme või meie veebilehe sisu kasutamise kohta.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE KAUPADE MÜÜGI VÕI TEENUSTE OSUTAMISE EESMÄRGIL

Klientide andmete töötlemine. Andmete haldaja töötleb klientide järgmisi andmeid:
– Nimi;
– Perekonnanimi;
– Juriidilise isiku registrikood  (kui kohaldatakse);
– Telefoninumber;
– E-posti aadress;
– Elektroonilise kaubanduse korral – maksekorralduse andmed.
– Muu ostetava kauba ja / või teenusega seotud informatsioon.

Te võite valida ja mitte esitada meile teatud informatsiooni (nt informatsiooni, mida palutakse meie toodete ostmisel), kuid sel juhul me ei taga, et saate osta meie tooteid.

TEIE INFORMATSIOONI KASUTAMINE

Kogutud informatsiooni võime kasutada allpool näidatud eesmärkidel:

 • Otseturunduse eesmärgil*, nt saata uudiskirju, esitada individuaalseid reklaamteateid, saata teateid kampaaniate kohta, hinnata ja analüüsida oma turgu, kliente, tooteid ja teenuseid (kaasa arvatud teie arvamused teenuste valiku ning kliendiküsitluste andmed).
 • Saame teada, kuidas inimesed kasutavad meie osutatavaid teenuseid, et võiksime neid parandada ja luua uue sisu, tooted ning teenused.
 • Teie nõusolekul teistel viisidel.*

Informeerime, et eelpool nimetatud ja tärniga tähistatud eesmärkidel on teil õigus teie andmete töötlemisega mitte nõustuda või oma nõusolek mistahes ajal tühistada.

INFORMATSIOONI AVALDAMINE

Me kohustume mitte edastama teie isikuandmeid mistahes kolmandatele isikutele, välja arvatud need juhud:

 • kui meil on teie nõusolek isikuandmete avaldamiseks.
 • teenuseid osutades – meie partneritele, kes osutavad kaupade kättetoimetamise või muid teie tellitud teenuseid. Neile teenuste osutajatele anname teie isikuandmeid vaid niipalju, kui on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks.
 • Ettevõtted, kes aitavad saata uudiskirju või teostavad muid turundustoiminguid, nt reklaamiagentuurid, turustusagentuurid. Nende ettevõtete võimalused teie isikuandmete kasutamisel on piiratud, need ei või seda informatsiooni kasutada muudel eesmärkidele kui meile teenuste osutamine.
 • korrakaitseorganitele Leedu Vabariigi seadustega sätestatud korras;

ISIKUANDMETE TURVALISUSE TAGAMINE

Teie isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab selts korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad Isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise samuti mistahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Kõiki isikuandmeid ja muud andmesubjekti poolt esitatud informatsiooni peetakse konfidentsiaalseks.

Teie andmeid säilitame kuni 3 aastat alates päevast, kui viimast korda kasutasite meie teenuseid või sisu. Kui te ei ole UAB „SOMI“ hallatavalt kodulehelt www.somi.lt midagi ostnud, kustutatakse selle tähtaja lõppemisel teie andmed taastamist mittevõimaldaval viisil.

Isikuandmetele on juurdepääs vaid nendel töötajatel ja teenuste osutajatel, kes vajavad seda tööfunktsioonide täitmisel või teenuste osutamise eesmärgil.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Igal andmesubjektil on need õigused:

 • õigus olla informeeritud oma isikuandmete töötlemisest.
 • õigus tutvuda oma töödeldavate isikuandmetega, kuidas neid töödeldakse, st saada informatsiooni isikuandmete säilitamise tähtaegadest, turvalisuse tagamise eesmärgil kohaldatavatest tehnilistest ja korralduslikest meetmetest, saada informatsiooni millistest allikatest ja millised isikuandmed on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse, kelle esitatakse;
 • õigus nõuda andmete parandamist, oma isikuandmete hävitamist või nende töötlemistoimingute peatamist, välja arvatud säilitamine, kui andmeid töödeldakse seadusi eirates
 • õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, välja arvatud juhud, kui neid isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvides, mida taotleb andmete haldaja või kolmas isik, kellele isikuandmeid esitatakse ja kui andmesubjekti huvid ei ole ülemuslikud;
 • õigus nõuda esitatud isikuandmete hävitamist;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemistoimingute piiramist;
 • õigus nõuda andmehaldajalt automatiseeritud vahenditega töödeldavate isikuandmete edastamist teisele andmehaldajale, kui see on tehniliselt võimalik;
 • õigus tutvuda ühiste andmete haldajate vaheliste kokkulepete oluliste sätetega;
 • kasutada oma õigust iga ühiste andmete haldaja suhtes;
 • õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

Andmesubjektil, kes esitab Seltsile isikut tõendava dokumendi või on seaduseaktides kinnitatud korras tõendanud oma isikusamasust isiku õiget identifitseerimist võimaldavate elektronside vahendite abil, on õigus isiklikult, kulleri vahendusel või e-postitsi esitada kirjalik palve (edaspidi tekstis Palve) oma õiguste realiseerimise asjus. Kui ettevõte on saanud andmesubjekti Palve, esitab ta andmesubjektile vastuse mitte hiljem kui 20 kalendripäeva jooksul, alates palve saamise päevast. Andmesubjekti nõude täitmisest keeldumise korral esitab ettevõte selgelt argumenteeritud keeldumise põhjuse.

Palve võite esitada järgmistel viisidel: telefonitsi; +370 37 44 18 91, või epostitsi info@somi.lt,

AVALIK INFORMATSIOON JA KOLMANDATE OSAPOOLTE KODULEHED/RAKENDUSED

Sotsiaalvõrkude platvormid ja seotud rakendused. Meie veebilehel võidakse integreerida kolmandate poolte (Facebook, Instagram, GooglE jt)  poolt osutatavate teenuste funktsioone, seetõttu, kui kasutate Facebook või teise kolmanda poole linki, võivad need pooled koguda teie kohta informatsiooni, salvestada Teie veebilehitsejasse küpsise, et nende osutatavad teenused õigesti toimiks. Meie tegutseme samuti mitmesugustes sotsiaalvõrkudes, seetõttu meiega suheldes või saates informatsiooni mistahes platvormi vahendusel, teete seda omal riskil ja lootmata privaatsusele. Meie ei või kontrollida teiste selle platvormi kasutajate toiminguid või platvormi enda toiminguid. Kolmandate poolte platvormide kasutamisel juhindute Te nende seltside privaatsuspoliitikast.

Lingid kolmandate poolte platvormidele.

Meie veebilehel võivad olla lingid teistele kodulehtedele, millede privaatsuspoliitikad erinevad meie omast, seetõttu soovitame lugeda tähelepanelikult läbi nende seltside privaatsuspoliitikad enne mistahes informatsiooni esitamist või nende veebilehtede sirvimist.

KÜPSISTE KASUTAMINE

„UAB SOMI“ kodulehe külastamise korral me püüame, et esitatav informatsioon ja kodulehe funktsioonid oleksid kohaldatud vaid Teile. Selleks on vajalikud küpsised (cookies). Need on väiksed tekstifailid, mis luuakse automaatselt veebilehtede lehitsemisel ja salvestatakse teie veebilehitsejas. Need aitavad meil teid kui UAB SOMI veebilehe varasemat külastajat ära tunda, salvestada veebilehe külastamise ajalugu ja pakkuda selle põhjal kohandatud sisu. Samuti aitavad küpsised tagada kodulehe ladusat toimimist, võimaldavad jälgida UAB SOMI veebilehe külastamise kestust, sagedust ning koguda statistilist informatsiooni kodulehe külastajate arvu kohta. Neid andmeid analüüsides võime kodulehte täiustada, muuta seda Teile mugavamaks. UAB SOMI kodulehte külastades võite näidata oma nõusolekut küpsiste kasutamisega. Kui te ei ole nõus küpsiste salvestamisega Teie arvutisse või teise seadmesse, võite oma nõusoleku mistahes ajal tühistada, muuta seadeid või salvestatud küpsised kustutada.

Meie kodulehel kasutatavate küpsiste kirjeldused

Küpsise nimetus Kirjeldus/Kasutamiseesmärk Loomise aeg ja kehtimisperiood Kasutatavad andmed
cookiePolicyAccepted Küpsis on ette nähtud kasutaja küpsiste poliitika valikute salvestamiseks. Küpsiste poliitikaga nõustumisel
Kehtib 90 päeva
1/0
_ga Küpsis identifitseerib kasutaja Kodulehele sisenemisel
Kehtib 2 aastat
Unikaalne juhuslike sümbolite identifikaator
_gid Küpsis identifitseerib kasutaja Kodulehele sisenemisel
Kehtib 24 tundi
Unikaalne juhuslike sümbolite identifikaator
_gat Küpsis on mõeldud päringute arvu piiramiseks doubleclick.net Kodulehele sisenemisel
Kehtib 1 minuti
1
PHPSESSID Küpsis on mõeldud sessioonide identifitseerimiseks Kodulehele sisenemisel
Kehtib 4 tundi
Unikaalne juhuslike sümbolite identifikaator
utm Küpsis identifitseerib kust kasutaja saabus Kodulehele sisenemisel
Kehtib 90 päeva
Sümbolite identifikaator

KUIDAS KÜPSISEID HALLATA JA KUSTUTADA

Meie esitatavale sisule juurdepääsemiseks kasutatava lehitseja võite seadistada nii, et vastu võetakse kõik küpsised, lükatakse tagasi kõik küpsised või saadakse teade küpsise saatmise kohta. Iga veebilehitseja on erinev. Kui te ei tea kuidas küpsiste kontrollimise seadeid muuta, vaadake oma lehitseja kasutusjuhendi menüüst. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste haldamise seadeid. Kui te ei taha, et informatsiooni kogutakse küpsiste abil, kasutage paljudes veebilehitsejates olevat lihtsat protseduuri, mis võimaldab teil küpsiste kasutamisest keelduda. Soovides rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta külastage veebilehte http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kuid ärge unustage, et mõned teenused võivad olla loodud nii, et toimiksid vaid küpsiste abil ja nende väljalülitamise korral ei saa te teatud teenuste osa kasutada.

Meie kodulehel võib olla linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide kodulehtedele. Juhime tähelepanu, et Andmete haldaja ei vastuta (välja arvatud teised, käesolevates Privaatsuspoliitika eeskirjades nimetatud Andmete haldajale kuuluvad kodulehed) mistahes selliste kodulehtede sisu või nende privaatsuspoliitika tagamise põhimõtete eest. Seega, klõpsates Andmete haldaja kodulehel olevaid teiste kodulehtede linke, peaksite eraldi tutvuma nende kodulehtede Privaatsuspoliitikaga.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil tekib küsimusi selles Privaatsuspoliitikas esitatud informatsiooni kohta, palume lahkesti pöörduda meie poole teile mugaval viisil.

Tel. +37255534990
urmas.klandorf@somi.ee

Soovite rohkem informatsiooni? Võtke ühendust

Me aitame Teid. Võite pöörduda meie poole telefonil
+372 555 34 990 või muul, Teile mugaval viisil